top of page
Chalkboard Drawings

Kohti hyvinvointijohtamista, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia

Koulutus on kehitetty vahvistamaan oppilaitosjohtajien ja varhaiskasvatusjohtajien kykyä kehittää hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.
Koulutus vahvistaa osallistujan osaamista tunnistaa hyvinvointia tukevat rakenteet, antaa työkaluja yhteisöllisen ja hyvinvoivan toimintakulttuurin kehittämiseen sekä strategiseen ja pedagogiseen johtamiseen. Lisäksi koulutuksella vahvistetaan hyvinvointijohtamista sekä tuetaan oppilaitosjohtajien ja varhaiskasvatusjohtajien työhyvinvointia.


 

Täydennyskoulutusohjelma 30:lle johtajalle. Koulutus toteutetaan vuorovaikutukseen perustuvina verkko-opintoina ja sisältää 4 etänä toteutettavaa koulutuspäivää, kaksi pienryhmässä tapahtuvaa koulutusta, itsenäisesti tehtävän verkkokurssin ja laajan kehittämistehtävän. Hyvinvoinnista huolehtiminen on koulun perustehtävä ja koulutuksen hyödyt leviävät laajasti työyhteisöissä.

Koulutus on tilauskoulutus kunnille tai kehittämishankkeissa toteutettavaksi

Koulutus: Service

Koulutuksen tavoitteena on lisätä johtajien osaamista hyvinvointijohtamisesta ja kehittää hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.

Toteutustapa on verkko-opintoina tapahtuva koulutus, joka sisältää monipuolisesti toteutettuja kokonaisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää osaamista ja saada jakaa osaamistaan työyhteisössään.

Aikataulullisesti laaja 10kk kokonaisuus mahdollistaa oppimisen syventymisen, laajan toimintakulttuurin muutoksen tähtäävän kehittämistyön toteutuksen sekä tuen kehittämiseen koko koulutuksen ajan. Näin koulutus tukee myös henkilöstön työssäjaksamista.

 

Brainstorming

Koulutuksen tiedot

Kohti hyvinvointijohtamista, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia

1. moduuli

Hyvinvoinnin johtaminen

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutusosio antaa tutkimukseen pohjaavia menetelmien avulla vahvistaa johtajan omaa hyvinvointia ja hyvinvoinnin johtamista. Koulutusosio antaa tutkimukseen pohjaavia menetelmien kautta johtajalle osaamista tukea työyhteisön työhyvinvointia. Koulutusosiossa jaetaan ja pohditaan kokemuksia arjesta muiden rehtorien ja johtajien kanssa.

Koulutus toteutetaan 4h verkkokoulutuksena ja se sisältää itsenäistä työskentelyä ja kirjallisuuteen tutustumista. Osallistuja suorittaa kaikki osiot.


 

2. moduuli

Tunne- ja vuorovaikutustaidot yhteisöllisyyden vahvistajana

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutusosio vahvistaa osallistujan omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä läsnäolevan ja myötätuntoisen kohtaamisen merkitystä yhteisöllisyyden vahvistajana. Koulutusosio pohjautuu tieteelliseen tutkimustietoon ja käytännön esimerkkeihin. Painotus on oppilaitosjohtajien ja varhaiskasvatusjohtajien omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksellisestä roolista johtajan työssä.

 

Harjoitusten avulla osallistujan omat taidot lisääntyvät sekä tuetaan oppilaitosjohtajien ja varhaiskasvatusjohtajien työhyvinvointia. Osallistuja ymmärtää läsnäolevan ja taidokkaan kohtaamisen merkityksen johtamistyössään ja työyhteisössään. Koulutuksesta saa selkeän tietotaidon, miten johtaja voi itse kehittää ja vahvistaa omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja näin luoda pohjaa oman työnsä johtamiselle, työyhteisön pedagogiselle kehittämiselle  ja yhteisöllisyyden vahvistamiselle.


Koulutusosio järjestetään 4h verkkokoulutuksenä sisältäen itsenäistä työskentelyä. Osallistuja suorittaa kaikki osiot.

 

3. moduuli

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Tavoitteena on tarjota osaamista ja menetelmiä, joita koulun toimintakulttuuria johtavalla henkilöllä tulee olla tunnistaessaan hyvinvointia tukevat rakenteet sekä vahvistaessaan yhteisöllistä toimintakulttuuria. Koulutusosio tarjoaa menetelmiä ja tutkimustietoa hyvinvoinnin ja yhteisöllisen toimintakulttuurin strategiseen ja pedagogiseen johtamiseen. Koulutusosiossa kehitetään käyttäytymisen muotoilun keinon hyvinvoinnin ja yhteisöllisen toimintakulttuuria kehittävää työkalua. Käyttäytymisen muotoilu yhdistää käyttäytymistieteellisen tutkimustiedon muotoiluprosessiin. Muotoilun työkalujen avulla tutkimustieto saadaan sovellettua jokaisen ihmisen ja organisaation muutostoiveisiin ja -haasteisiin ja vietyä käytäntöön.

Koulutusosio järjestetään 4h verkkokoulutuksenä ja itsenäisesti työskentelyn avulla, jossa osallistuja tekee kehittämistehtävän omassa työssään toteutettavana.

Kaikki koulutettavat suorittavat koulutusosion kokonaisuudessaan

4. moduuli

Toimijuuden tukeminen työyhteisössä

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutusosio on vertaisvuorovaikutukseen pohjautuva, toimijuuden tukemiseen ja osaamisen jakamiseen työyhteisössä suuntaava kokonaisuus. Koulutusosiossa ohjataan ja tuetaan kehittämistyötä ja sen jalkautumista johtajien toimipisteisiin 4 kk kehittämistyön kehittämisen aikana. Koulutukseen osallistuva johtaja jakaa osaamistaan johtotiimissään ja osallistaa heitä toimipisteessä tehtävän hyvinvoinnin ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen jaetun johtajuuden periaatteella.

Koulutusosio toteutetaan 5 hengen pienryhmissä 2 tunnin verkkokoul
utuksena kaksi kertaa neljän kuukauden sisällä.

Toimijuuden tukemiseen liitetään myös johtajan oman hyvinvoinnin johtamista, jota tuetaan itsenäisesti suoritettavalla kuuden viikon itsensä johtamisen verkkokurssilla, joka sisältää luentoja, reflektiota ja harjoituksia.


 

5. moduuli

Päätösseminaari

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Päätösseminaari on 4 tunnin verkkokoulutus, jossa keskiössä on osaamisen jakaminen. Osallistujat esittelevät omiin kouluihinsa suunnittelemia kehittämiskokeilujaan ja niistä syntyneitä hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä hyvinvoinnnin ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisestä. Kokeiluissa syntyneitä hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä jaetaan koulutushankkeen verkkosivuilla, joka on kaikkien kiinnostuneiden saatavilla.

Paikka: Koulutus on valtakunnallinen. Koulutus toteututetaan etäopintoina. Keskiössä on pidetty koulutuksen pedagogista laadukkuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. Tuloksena on käyttäjäystävällinen ja sisällöltään korkeatasoinen etäkoulutus.

 ​

Kenelle: Koulutus soveltuu hyvin perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosjohtajille ja varhaiskasvatusjohtajat

Koulutus: Welcome

Kouluttajat

59752127_10156398601676229_151654148465491968_o.jpg

Hanne Savunen

Koulutusjohtaja

Pääkouluttaja

riitta mettomäki_kuva.png

Riitta Mettomäki

Kouluttaja

image1_edited.jpg

Kirsi Lehtosaari

Kouluttaja

59CD0147-BD71-43D8-BEA9-25EC50C32007_1_201_a.jpeg

Hanna Asikainen

Kouluttaja

bottom of page